تابلو ایمنی به سری تابلوهای پیشگیری از حوادث در محیط کار تعلق دارد که با برجسته کردن اطلاعات مربوط به حوادث، باعث افزایش هوشیاری و توجه نیروی کار به مسائل ایمنی در محیط کاری می‌شود.